Vizí společnosti VIDIA spol. s r.o. je být spolehlivým českým výrobcem a dodavatelem kvalitních produktů. Vedení společnosti si je vědomo té skutečnosti, že dodávané výrobky musí splňovat přísné kvalitativní požadavky a navíc i další požadavky zákazníků.

Pro zajištění a rozvíjení této strategické vize, společnost VIDIA spol. s r.o.

  • Sleduje potřeby zákazníku na trhu tak, aby naplňovala potřeby a očekávání zákazníků pro dosažení jejich spokojenosti a spokojenosti dalších zainteresovaných stran,
  • Identifikuje a plní zákonné požadavky, předpisy týkající se činnosti společnosti, včetně požadavků odsouhlasených zákazníky,
  • Snaží se o trvale udržitelnou kvalitu výrobků a služeb a jejich zlepšování;
  • Do péče o kvalitu se snaží zapojit všechny subjekty, které mohou ovlivňovat výslednou kvalitu produktu - dodavatele, zaměstnance, dopravce atd.

Pro dosažení výše uvedených záměrů bude podporován rozvoj systémů managementu kvality, budou každoročně stanovovány kritéria výkonnosti a cíle kvality, bude prováděna analýza rizik a sledování po uvedení na trh. Tyto aktivity budou dále hodnoceny a v případě potřeby promítnuty do stávajících výrobních postupů, školení pracovníků atd.

Vedení společnosti VIDIA si uvědomuje, že dosažení výše uvedených záměrů bude vyžadovat ze strany managementu příslušnou podporu, včetně zabezpečení nezbytných zdrojů, vhodnou motivaci pracovníků a uplatnění účinných kontrolních mechanismů, včetně interních auditů.

Pro naplnění výše uvedených zásad je zaveden, uplatňován systém řízení kvality plně korespondující s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485 v aktuálním znění.