Informace pro zákazníky VIDIA spol. s r.o. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů zákazníků:

Vážená zákaznice / Vážený zákazníku,

Velice si vážíme Vaší dosavadní přízně a zájmu o naše výrobky a služby. Soukromí a ochrana osobních údajů našich zákazníků jsou pro nás prioritou. Rádi bychom Vám proto poskytli následující důležité informace týkající se toho, jak společnost VIDIA zpracovává Vaše osobní údaje. Koho se toto oznámení týká? Toto oznámení je určeno všem, kteří u nás v minulosti nakoupili zboží nebo využili naše služby, a dále těm, kteří u nás učinili poptávku zboží, účastnili se našich seminářů nebo workshopů, nebo jinak projevili zájem stát se našimi zákazníky, a zároveň nám pro tyto účely poskytli své osobní údaje. Nařízení GDPR Počínaje dnem 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Vedle Nařízení budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů. V souladu s požadavky Nařízení bychom Vás tímto chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely, o Vás zpracováváme; zároveň bychom Vás chtěli seznámit s Vašimi právy, která Vám plynou z nového Nařízení.

Správce osobních údajů je společnost VIDIA spol. s r.o., se sídlem Nad Safinou II 365, 252 50 Vestec, IČO: 16556267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 4970 („my“ nebo „společnost“).

Jaké osobní údaje a proč zpracováváme? Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s nákupem nebo poptávkou zboží a služeb, nebo v souvislosti s účastí na našich akcích, či v rámci jiného zákaznického vztahu. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a emailové adresy, tel. čísla, dále informace o Vašich nákupech, využití našich služeb či účastech na našich akcích („osobní údaje“). Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho nákupu či poptávky zboží či služeb, nebo poskytnutí obdobného plnění, za účelem následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, poskytnutí servisu, vyřízení reklamace apod. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží nebo služeb, nebo jiné plnění realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti na vzdělávacích nebo propagačních akcích je rovněž dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí opět nemůžeme příslušnou aktivitu, resp. Vaši účast na ní, realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je oprávněný zájem.

Informace pro zákazníky společnosti VIDIA spol. s r.o.. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) Vaše osobní údaje mohou být za výše popsanými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejm. přepravním a zasilatelským společnostem, obchodním zástupcům, externím spolupracovníků (účetní a daňové poradenství, mzdy a personalistika), zprostředkované skrz náplň zpracovatelům softwarových produktů využívaných ve společnosti (účetní software, CRM) a auditorům, popř. jiným kontrolním orgánům. Na vyžádání Vám poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Současně nám také povinnost zpracovávat a uchovávat některé Vaše osobní údaje ukládají některé právní předpisy (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zasílání nabídek zboží a služeb a dalších obchodních sdělení Naše společnost má oprávněný zájem, tedy je dle právních předpisů oprávněna, rovněž v přiměřené míře zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení informujících o naší činnosti a službách. Mezi obchodní sdělení patří zejména reklamní a propagační sdělení (např. informace o akčních nabídkách, slevách, pozvánka na výstavu, veletrh, worksop, seminář, popř. jiné aktivity námi pořádané) a zasílání nabídek našich výrobků a služeb (tzv. přímý marketing). Protože chceme cílit naše obchodní sdělení tak, aby odpovídala Vašim zájmům a preferencím, vyhodnocujeme pro ty účely údaje o Vašich nákupech zboží a účastech na našich akcích. Pro účely šíření našich obchodních sdělení využíváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailové adresy a tel. čísla. Obchodní sdělení mohou být zasílána přímo námi, nebo prostřednictvím pověřených obchodních partnerů (obchodních zástupců). Pokud si nepřejete dostávat uvedená obchodní sdělení nebo nabídky výrobků a služeb nebo být za tím účelem kontaktováni, sdělte nám své preference prostřednictvím e-mailu, nebo nás kontaktujte telefonicky na lince 261 090 565. Z odběru obchodních sdělení se také můžete kdykoli odhlásit, resp. vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely. V případě obchodních sdělení zasílaných emailem se z odběru můžete kdykoli odhlásit odpovědí „Nezasílat“ na daný e-mail.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů? Můžete kdykoli vznést námitky proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy (GDPR). Uvedená práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu vidia@vidia.cz. Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Informace pro zákazníky VIDIA spol. s r.o. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Kontaktuje nás: V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na emailu: vidia@vidia.cz popř. poštou na adrese VIDIA spol. s r.o., se sídlem Nad Safinou II 365, 252 50 Vestec. Informace o tom, jak společnost VIDIA zpracovává osobní údaje, také naleznete na našich webových stránkách www.vidia.cz. Jakékoli změny podmínek zpracovávání osobních údajů Vám budou předem oznámeny, resp. Vám bude umožněno s nimi vyslovit nesouhlas.

 VIDIA spol. s r.o.