1. Metoda / Assay

2. Parametry / Parameters

Vyplňte parametry dle aktuálního certifikátu kvality. Chcete-li výsledky slovně vyhodnotit, po stisknutí tlačítka "Šedá zóna", vyplňte meze pro typ materiálu a příslušnou jednotku (0 = nebude vyhodnoceno).

Fill in the parameters according to the current quality certificat. If you want to interpret the results verbally, fill in the limits for the material type and the unit after pressing "Grey zone" button (0 ​​= will not be evaluated).

QC certifikat

Pro kvalitativní hodnocení vyplňte tabulku / Fill in the table for qualitative interpretation:

Material / Sample
Jednotka
Unit
LimitSerumCSFSynovia
IPMin
Max
AU/mlMin
Max
IU/mlMin
Max
mlU/mlMin
Max
VIEU/mlMin
Max
pg/mlMin
Max

* BLANK maximum NEWUvedeno v Návodu k použití / Specified in the Instructions for use.
Korekční faktor / Correction factor
* Poměr OD / Ratio OD


* Ředění vzorku / Sample dilution


3. Naměřené hodnoty / Measured values

  1. Reader (Kalkulátor zpracuje soubor z fotometru, stisknutím "Procházet..." vyberte soubor.) - POUZE pro registrované uživatele
    (The calculator processes the file from the reader, press "Browse ..." to select the file.) - for registered user ONLY
  2. Manual (Ruční vložení naměřených hodnot do tabulky "Optická denzita")
    (Entering the measured values manually to the "Optical Density" table)

Optická denzita / Optical density:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
A
B
C
D
E
F
G
H

4. ID vzorku / Sample ID

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
A
B
C
D
E
F
G
H

5. Spočítat / Calculate

Stisknutím tlačítka potvrzujete správnost zadaných údajů. Pressing the button confirms the correctness of the entered data.