Výzkum

 
 

Společnost Vidia s.r.o. se věnuje aplikovanému výzkumu v rámci vývoje diagnostických prostředků pro humální medicínu a životní prostředí. Pro tyto aktivity je akreditována a má zaveden systém řízení a kontroly kvality podle ISO 9001 a 13 485. Během posledních 10ti let byla, či je navrhovatelem nebo spoluřešitelem 18ti výzkumných projektů, jejichž výsledkem je 36 prototypů diagnostických přípravků a 10 vyvinutých výrobních metodik.

Na poli aplikovaného výzkumu úspěšně spolupracuje s renomovanými výzkumnými pracovišti vysokých škol a ČAV, jako je např. Biotechnologický ústav AV , Mikrobiologický ústav AV , Ústav fotoniky a elektroniky AV , Ústav molekulární genetiky AV,
vyzkum
 
Ústav jaderné fyziky AV, Ústav organické chemie a biochemie AV,Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Přírodovědecká fakulta  University Karlovy, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a University J.Evangelisty Purkyně v Ústí n/Labem,  Laboratoří neurobiologie Psychiatrického centra v Praze-Bohnicích, Chemickým ústavem AV SR a další.

 

V rámci výzkumu a vývoje Vidia s.r.o. nabízí zejména tyto činnosti:

Příprava nativních  a syntetických antigenů, určených  pro detekci protilátek proti infekčním agens, pro průkaz autoprotilátek, pro průkaz buněčné imunity nebo pro imunizaci pokusných zvířat.  Práce s tkáňovými kulturami, pomnožování virů in vitro, syntéza oligopeptidů, značení bílkovin a  příprava konjugátů syntetických peptidů s různými typy nosičů.
Konstrukce detekčních kitů na bázi ELISA, nepřímé imunofluorescence, či western blottu, vhodných pro kvalitativní, či kvantitativní průkaz protilátek nebo antigenů v tělních tekutinách. Vývoj diagnostických souprav, určených pro infekční serologii, průkaz přítomnosti patogenních mikroorganismů nebo virů v klinických vzorcích, průkaz cytokínů nebo detekci markerů chronických hematologických, imunologických a neurodegenerativních onemocnění. elisa
Vývoj imunochemických detekčních systémů pro průkaz škodlivin v životním prostředí a pro monitorování expozice toxickým látkám.
Testování genotoxicity a cytotoxicity látek in vitro na tkáňových kulturách.

 Kontaktní osoby pro výzkum a vývoj v oblasti diagnostik pro humální medicínu:
RNDr K.Roubalová 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výzkumné projekty, realizované za pomoci Technologické agentury ČR:

TA03010625 - Nové materiály a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní diagnostiku ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinách

Cílem projektu je vyvinout multiplexové testy s využitím ve zdravotnictví a potravinářství. Multiplexová metoda sdružuje vyšetření několika agens do jednoho testu a umožňuje tak omezení celkového počtu potřebných testů, což vede k rychlejšímu výsledku a úsporám v materiálních a personálních nákladech zdravotnického zařízení. Podobné využití může tato metoda mít v potravinářství. Možnost

jednoduché, spolehlivé a citlivé detekce, byť semikvantitativní, přítomnosti více potravinových alergenů, skupiny alergenů, v jednom testu, dává výrobcům nový nástroj kontroly možné kontaminace výrobních linek a vstupních surovin. V rámci projektu vzniknou nové materiály, zejména rekombinantní proteiny a alergeny, které budou využity pro konstrukci prototypů multiplexových testů. Výsledkem projektu bude celkem 5 prototypů multiplexových testů:

- Multiplexový test pro detekci IgM protilátek proti hlavním původcům infekcí ohrožujících těhotenství v séru

- Multiplexový test pro detekci IgG protilátek proti hlavním původcům infekcí ohrožujících těhotenství v séru

- Multiplexový test pro detekci IgM protilátek proti hlavním původcům serózních neuroinfekcí v séru a mozkomíšním moku

- Multiplexový test pro detekci IgG protilátek proti hlavním původcům serózních neuroinfekcí v séru a mozkomíšním moku

- Multiplexový test pro detekci alergenů v potravinách

TA01010436 - Nové generace DNA aptamerů

Projekt  byl zaměřen na implementaci a vylepšení technologie specifických  DNA aptameru. Jako alternativní náhrada za protilátky aptamery sčítají radu výhod pro vývoj a výrobu diagnostických prostředků. V časti projektu realizované fy VIDIA sro. byla pozornost soustředěná na technologii přípravy aptameru proti malým molekulám, kde je velmi obtížné připravovat standardní protilátky.

TA03010331 - Nové materiály a technologie pro diagnostiku perzistentních a chronických infekcí

V rámci tohoto projektu se věnuje vývoji unikátních souborů antigenů pro testování specifické buněčné imunity proti lidskému cytomegaloviru, viru varicella zoster a proti Chlamydiím. Dále se zabývá vypracováním  metodik ex-vivo stimulace leukocytů těmito antigeny a vývojem detekčních systémů na principu ELISA pro průkaz INFγ a IL-2 v kulturách stimulovaných lymfocytů.

TA03010581 - Nové možnosti využití antioxidačních vlastností modifikovaného ligninu

Hlavním účelem projektu je výzkum, modifikace a optimalizace technologie přípravy ligninového derivátu, izolovaného z vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě buničiny, za účelem maximalizace jeho cytoprotektivních a antioxidačních vlastností, a dále testování těchto vlastností na buněčných modelech v tkáňové kultuře, a in vivo na zavedeném myším modelu metabolického syndromu a oxidačního stresu indukovaného podáváním vysokotukové diety. Tyto nové vlastnosti optimalizovaného ligninového derivátu bude možno využít pro zvýšení rezistence organismu vůči oxidačnímu stresu navozeného negativními vlivy životního prostředí jako je např. nezdravé složení stravy s nadměrným obsahem tuků anebo metabolické poruchy při obezitě. Součástí projektu bude i výzkum dalších aplikačních možností ligninu v oblasti technických věd.

 

 

 

 

GDPR

Informace pro zákazníky VIDIA spol. s r.o. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů zákazníků:

Vážená zákaznice / Vážený zákazníku,

Velice si vážíme Vaší dosavadní přízně a zájmu o naše výrobky a služby. Soukromí a ochrana osobních údajů našich zákazníků jsou pro nás prioritou. Rádi bychom Vám proto poskytli následující důležité informace týkající se toho, jak společnost VIDIA zpracovává Vaše osobní údaje. Koho se toto oznámení týká? Toto oznámení je určeno všem, kteří u nás v minulosti nakoupili zboží nebo využili naše služby, a dále těm, kteří u nás učinili poptávku zboží, účastnili se našich seminářů nebo workshopů, nebo jinak projevili zájem stát se našimi zákazníky, a zároveň nám pro tyto účely poskytli své osobní údaje. Nařízení GDPR Počínaje dnem 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Vedle Nařízení budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů. V souladu s požadavky Nařízení bychom Vás tímto chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely, o Vás zpracováváme; zároveň bychom Vás chtěli seznámit s Vašimi právy, která Vám plynou z nového Nařízení.

Správce osobních údajů je společnost VIDIA spol. s r.o., se sídlem Nad Safinou II 365, 252 50 Vestec, IČO: 16556267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 4970 („my“ nebo „společnost“).

Jaké osobní údaje a proč zpracováváme? Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s nákupem nebo poptávkou zboží a služeb, nebo v souvislosti s účastí na našich akcích, či v rámci jiného zákaznického vztahu. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a emailové adresy, tel. čísla, dále informace o Vašich nákupech, využití našich služeb či účastech na našich akcích („osobní údaje“). Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho nákupu či poptávky zboží či služeb, nebo poskytnutí obdobného plnění, za účelem následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, poskytnutí servisu, vyřízení reklamace apod. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží nebo služeb, nebo jiné plnění realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti na vzdělávacích nebo propagačních akcích je rovněž dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí opět nemůžeme příslušnou aktivitu, resp. Vaši účast na ní, realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je oprávněný zájem.

Informace pro zákazníky společnosti VIDIA spol. s r.o.. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) Vaše osobní údaje mohou být za výše popsanými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejm. přepravním a zasilatelským společnostem, obchodním zástupcům, externím spolupracovníků (účetní a daňové poradenství, mzdy a personalistika), zprostředkované skrz náplň zpracovatelům softwarových produktů využívaných ve společnosti (účetní software, CRM) a auditorům, popř. jiným kontrolním orgánům. Na vyžádání Vám poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Současně nám také povinnost zpracovávat a uchovávat některé Vaše osobní údaje ukládají některé právní předpisy (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zasílání nabídek zboží a služeb a dalších obchodních sdělení Naše společnost má oprávněný zájem, tedy je dle právních předpisů oprávněna, rovněž v přiměřené míře zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení informujících o naší činnosti a službách. Mezi obchodní sdělení patří zejména reklamní a propagační sdělení (např. informace o akčních nabídkách, slevách, pozvánka na výstavu, veletrh, worksop, seminář, popř. jiné aktivity námi pořádané) a zasílání nabídek našich výrobků a služeb (tzv. přímý marketing). Protože chceme cílit naše obchodní sdělení tak, aby odpovídala Vašim zájmům a preferencím, vyhodnocujeme pro ty účely údaje o Vašich nákupech zboží a účastech na našich akcích. Pro účely šíření našich obchodních sdělení využíváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailové adresy a tel. čísla. Obchodní sdělení mohou být zasílána přímo námi, nebo prostřednictvím pověřených obchodních partnerů (obchodních zástupců). Pokud si nepřejete dostávat uvedená obchodní sdělení nebo nabídky výrobků a služeb nebo být za tím účelem kontaktováni, sdělte nám své preference prostřednictvím e-mailu, nebo nás kontaktujte telefonicky na lince 261 090 565. Z odběru obchodních sdělení se také můžete kdykoli odhlásit, resp. vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely. V případě obchodních sdělení zasílaných emailem se z odběru můžete kdykoli odhlásit odpovědí „Nezasílat“ na daný e-mail.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů? Můžete kdykoli vznést námitky proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy (GDPR). Uvedená práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Informace pro zákazníky VIDIA spol. s r.o. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Kontaktuje nás: V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. popř. poštou na adrese VIDIA spol. s r.o., se sídlem Nad Safinou II 365, 252 50 Vestec. Informace o tom, jak společnost VIDIA zpracovává osobní údaje, také naleznete na našich webových stránkách www.vidia.cz. Jakékoli změny podmínek zpracovávání osobních údajů Vám budou předem oznámeny, resp. Vám bude umožněno s nimi vyslovit nesouhlas.

 VIDIA spol. s r.o.

 

Firma VIDIA spol. s r.o. je soukromá česká biotechnologická firma, která byla založena v roce 1991 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi ve zdravotnické výrobě. Zabývá se výrobou a vývojem diagnostických souprav pro humánní medicínu a životní prostředí. Kromě České a Slovenské republiky, VIDIA dodává své výrobky do více než 15 zemí Evropy, Ameriky a Asie.
Firma má moderně zařízené oddělení výroby, které zajišťuje všechny stupně procesu výroby VIDITEST souprav, od přípravy jednotlivých komponent až po výstupní kontrolu. Výzkumné a vývojové oddělení firmy udržuje tvořivé kontakty s Akademií věd ČR, nemocnicemi a vysokými školami. VIDIA má také laboratoř pro syntézu peptidů a přípravu konjugátů.

 

2020 Povinna publicita diagnostika neurologickych onemocneni

 

 

 

Projekt 2020 EU MPO ka

 

EU projekt

• Vysoká kvalita pro správné výsledky

Všechny produkty firmy procházejí vícestupňovou kontrolou v průběhu procesu výroby a testy v Národních referenčních laboratořích. Firma je od roku 2003 držitelem certifi kátů ISO 9001 a ISO 13485 a účastní se mezinárodních programů hodnocení kvality External Quality Assurance, Labquality (Finsko), INSTAND (Německo) V rámci České republiky je VIDIA zapojena do programu EHK. VIDIA produkty jsou vyvíjeny tak, aby měly vysokou kvalitu, dlouhou životnost a jednoduché použití.

 

           

budova1 websize

 2020 Povinna publicita Chlamydie

• Zákaznický servis

Naši zkušení pracovníci jsou připraveni kdykoliv konzultovat se zákazníky interpretaci výsledků. Na základě požadavků zákazníků neustále vylepšujeme naše produkty, případně vyvíjíme nové diagnostické soupravy. VIDIA v rámci zakázkové syntézy nabízí přípravu syntetických peptidů a konjugátů.

• Spolehlivé dodávky

Distribuce zboží se provádí průběžně V případě akutní potřeby dodáme požadované zboží okamžitě.

  labo 6 websize
CQS 9001 CZ CQS 13485 CZ ITC ISO 9001 CZ ITC ISO 13485 CZ
       

Záměna společností VIDIA spol. s r. o. a Vidia-Diagnostika spol. s r. o.

Protože se velmi často setkáváme se záměnou naší společnosti VIDIA spol. s r. o. se společností Vidia-Diagnostika spol. s r. o., rádi bychom uvedli tento omyl na pravou míru.

V minulosti byla Vidia-Diagnostika naší dceřinou společností, proto ten téměř totožný název, ale od roku 2012 jsme dvě zcela samostatné nezávislé společnosti. Vidia-Diagnostika je společnost provozující laboratorní diagnostiku a vlastní ji akciová společnost FutureLife a.s, zatímco naše společnost VIDIA spol. s r.o. je výrobce a dodavatel IVD souprav, s více než dvacetiletou tradicí, výhradně českým kapitálem a stále stejnými vlastníky.

 

roubalpamt deska

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

1) Objednávky: VIDIA spol. s r.o. přijímá všechny druhy objednávek – dopisem, e-mailem, telefonické nebo pomocí on-line objednávky. Telefonické objednávky od subjektů, které firma jednoznačně a dobře nezná, se ověří z oficiálních dostupných zdrojů.

Objednávky musí obsahovat patřičné náležitosti, nutné pro dodání zboží a pro fakturaci, zejména: název firmy nebo jméno zákazníka, telefonní kontakt, adresu dodání a případně adresu fakturace, liší-li se, IČ a DIČ firmy. Pokud si VIDIA spol. s r.o. musí tyto údaje dodatečně zjišťovat, nepovažuje se takto vyvolané zpoždění za zpoždění dodávky.

2) Nestandardní dodací lhůta VIDIA spol. s r.o. je uvedena v ceníku, běžná lhůta pro sériově vyráběné soupravy je jeden týden. V případě, že není možno lhůtu dodržet, VIDIA spol. s r.o. se na dalším postupu domluví se zákazníkem.

Dodací lhůtou se rozumí doba od doručení nebo převzetí objednávky (poznamenává se na objednávku) do předání zboží doručovací firmě. Pokud doručovací firma dodá zboží zákazníkovi s prodlením, nemůže firma VIDIA spol. s r.o. nést záruku za toto prodlení, ani za škody jím způsobené.

Cena za dopravné je pro ČR stanovena na 90 Kč bez DPH za 1 balík podle smlouvy s dopravcem a pro SK je jednotná cena za dopravné 15 EUR, pokud není individuálně dojednáno s odběratelem jinak. Pokud má zákazník zájem obdržet objednané zboží co nejdříve – tj. mimo běžnou dodací lhůtu, zařídí VIDIA spol. s r.o. nutné kroky k zajištění rychlé dodávky mimo standardní podmínky dopravy. V takových případech může VIDIA spol. s r.o. účtovat mimořádné náklady na přepravné.

U zahraničních zásilek dopravu účtuje VIDIA spol. s r.o. dle spočítané ceny při objednávání dopravy dle sazebníku dopravce nebo podle požadavků objednává VIDIA spol. s r.o. dopravu na účet zákazníka.

3) Zásilky jsou baleny v návaznosti na kontrolované transportní stability testů tak, aby zůstala zachována jejich funkce.

4) Zákazník se zavazuje, že zboží firmě VIDIA spol. s r.o. uhradí do 30 dnů, pokud nebylo domluveno jinak.

5) VIDIA spol. s r.o. prohlašuje, že dodané zboží odpovídá danému účelu, vyplývajícímu z názvu zboží (obvykle diagnostické soupravy), a že o této skutečnosti vede příslušnou dokumentaci. Veškeré zboží firmy VIDIA spol. s r.o. prochází závěrečnou výstupní kontrolou kvality.

VIDIA spol. s r.o. dále prohlašuje, že:

- zboží je registrováno v souladu s platnou legislativou a je u něj provedeno posouzení shody podle platných předpisů
- u dodaného zboží (soupravy jako celku) neuplynula expirační doba
- ke každé šarži výrobku existují uložené a dle návodu skladované protivzorky pro případné řešení reklamace

6) Zákazník se zavazuje, že výrobky firmy VIDIA spol. s r.o. bude skladovat a pracovat s nimi v souladu s návodem a spotřebuje je do konce stanovené expirační doby. Bere na vědomí, že návod a údaje v něm byly zpracovány tak, aby zajistily co nejdelší optimální funkci výrobku.

7) V případě, že zákazník funkci výrobku reklamuje, zavazuje se VIDIA spol. s r.o. reklamaci co nejdříve, v souladu s reklamačním řádem, přešetřit a je-li reklamace oprávněná nahradit reklamovaný výrobek co nejrychleji výrobkem jiným. Při reklamaci je třeba, aby zákazník uvedl šarži výrobku a šarži jednotlivých komponent výrobku.

Reklamovat nelze výrobky po uplynutí expirační doby a výrobky, kde zákazník zaměnil vzájemně sladěné komponenty výrobku, nebo není-li schopen správně uvést šarže jednotlivých složek (chybné skladování u zákazníka).

8) VIDIA spol. s r.o. kontroluje funkci souprav v pravidelných intervalech, a to z mnoha hledisek. Dojde-li k nějaké závadě, ihned upozorní všechny zákazníky, kteří danou šarži souprav zakoupili a domluví se na dalším postupu náhrady nebo kompenzace.

9) K dodržování těchto všeobecných kupních podmínek se zákazník zavazuje objednáním zboží u firmy VIDIA spol. s r.o. .

 

V souvislosti s Nařízením(EU) 2016/679 (tzv. GDPR) si Vás dovolujeme informovat o tom, že vložením registračních údajů do našeho e-shopu a odesláním objednávky budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Úplné informace o způsobu zpracování naleznete zde.

VIDIA spol. s r.o.

 

Kontakty

 Adresa:

VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II 365
252 50 Vestec
Česká republika

IČ: 16556267
DIČ: CZ 16556267

  Objednávky a technická podpora Vedení společnosti 
 
Objednávky:
 
Žaneta Kováříková
Lenka Bradnová
tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566
         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.               
 
 
Informace, dotazy, návrhy, problémy:
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Ředitelka společnosti
 
Ing. Marie Fořtová 
tel.: +420 261 090 579
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Vedoucí obchodu:
 
Michalis Baliamis
tel.: +420 737 278 637
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Obchodní zástupci:
 
 Jaroslava Miňovská
 tel.: +420 737 278 637
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
 
 
 Manager výroby a výzkumu:
 
Ing. Juraj Lábaj, Ph.D.
tel.: +420 261 090 573
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Oddělení syntézy peptidů:
 
RNDr. Luděk Lepša, Ph.D.
tel.: +420 261 090 567
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
 Jednatelky společnosti:
 
Martina Pospíšilová
 tel.: +420 261 090 561
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 
 
 
 
Ing. Michaela Poláková
tel.: +420 261 090 561
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.